Luboš Borovka fotograf
ATELIÉR - Sokolská 35, Praha 2
LAB - Fibichova 418, Hostivice
+420 774 582 677
info@borovka.eu

Průkazovky - podrobný popis fotografie jak to říká zákon EU

Fotografie nebo obrazové záznamy používané pro občanský průkaz a cestovní pas slouží k identifikaci držitele daného dokladu. Musí splňovat požadavky zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, vyhlášky MV č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a ČSN 66 6416 "Fotografie a obrazové záznamy pro osobní doklady". Fotografie nebo obrazový záznam ve tvaru obdélníku postaveného na kratší stranu může být barevný nebo černobílý. Rohy mohou být rovné nebo zaoblené a rozměry jsou 35 x 45 mm. Příslušný materiál použitý pro výrobu portrétu pro osobní doklady musí být testován z hlediska dlouhodobé obrazové stálosti a schválen podle normy ČSN 66 6416 ve VUZORT a.s., kreditované zkušební laboratoři č. 1198. Musí ukazovat hlavu a ramena zobrazované osoby a musí odpovídat současné podobě občana. Zobrazovaná osoba musí být bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých) a bez pokrývky hlavy (není-li její použití odůvodněno zdravotními nebo náboženskými důvody; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana). Doporučuje se, aby pozadí bylo bílé až světlemodré, přičemž je povolen plynulý přechod těchto barev. Pozadí nesmí být členité, např. tvořené krajinou nebo částmi krajiny, budovami nebo částmi budov, nesmí ukazovat další osoby nebo části dalších osob. Vzhledem k tomu, že fotografie nebo obrazový záznam je digitalizován pomocí scanneru a poté vytištěn přímo do dokladu, doporučuje se používat pozadí jednolité a co nesvětlejší, přičemž nesmí dojít ke splynutí pozadí se zobrazovanou osobou. Osoba musí být zobrazena v předním čelném pohledu (tzv. en face), přičemž její pohled musí směřovat do objektivu. Výška obličejové části hlavy, tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, musí být minimálně 13 mm. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie nebo obrazového záznamu musí být minimálně 2 mm. Osvětlení použité při fotografování nesmí vytvářet odlesky, které by skryly nebo výrazně pozměnily charakteristické identifikační znaky zobrazované osoby (např. odlesky na sklech brýlí, které by nedovolily rozpoznat tvar očí). Negativ ani pozitiv fotografie nebo obrazový záznam nesmí být retušován a ani jinak upravován. Fotografie nebo obrazový záznam nesmí být znečištěn, pomačkán, potrhán nebo potištěn jakýmkoliv razítkem. Barevná hustota musí být optimální. Fotografie nebo obrazový záznam nesmí být příliš tmavý ani příliš světlý a kontrast nesmí být velký ani malý. Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání cestovního pasu a OP Fotografie pro vydání cestovního pasu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm + - 0,5 mm o tloušťce od 0,3 mm do 0,27 mm. Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Osoba je zobrazena v předním čelním pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlešedé, popřípadě světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu i pozitivu fotografie.